Informace k letním táborům

Aktualizovaný program na léto.

Letošní letní tábory budou probíhat za přísných hygienických podmínek. Musí být důsledně dodržována pravidla osobní i provozní hygieny všech účastníků v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními.

V souvislosti s hygienicko-protiepidemickými opatřeními vydanými MZČR musí být při nástupu na tábor předložen lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vystavený v tomto roce a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte vyplněné a datované v den odjezdu.

Pokud bude u dítěte podezření na výskyt infekce COVID-19 budeme muset bezodkladně informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici a rodiče nebo zákonné zástupce dítěte, a to z důvodu zajištění jeho bezodkladného návratu do rodiny.

V případě potvrzení výskytu infekce COVID-19 bude tábor ukončen a budou plněna protiepidemická opatření uložená příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Pokud u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora se vyskytne infekčního onemocnění, mají rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte povinnost ohlásit onemocnění příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území byla akce pořádána.

Z důvodu zajištění ochrany zdraví dětí a pracovníků po dobu konání tábora nebudou povoleny návštěvy rodičů ani jiných osob.

Děti doporučujeme vybavit minimálně 2 rouškami a pro osobní potřebu malou desinfekci na ruce. Pro provoz tábora bude desinfekce zajištěna.