Pravidla pro kroužky

Kroužky mohou navštěvovat zájemci všeho věku, nabízíme aktivity pro předškolní děti, žáky základních a středních škol, studenty VOŠ a VŠ a dospělé. Do kroužků je možné se přihlásit i v průběhu celého školního roku.

Podmínkou úspěšného přihlášení do zájmového kroužku je odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení ceny kroužku. Pokud chcete přihlásit dítě do více kroužků, je nutné do každého kroužku vyplnit přihlášku.

Vyplněnou přihlášku do zájmového kroužku můžete zaslat poštou, odevzdat v LUNĚ PŘÍBOR do 30. 9. nebo na zahajovacích schůzkách. V případě nepřítomnosti pracovníků Luny, přihlášku vhoďte do schránky u dveří. Přihlášku musí podat i ti, kteří již v minulých letech nějaký kroužek v Luně navštěvovali.

Den a hodinu pravidelné schůzky se dozvíte na zahajovací schůzce. Otevření kroužků je podmíněno minimálním počtem členů; v případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo výběru. Na zahajovací schůzce kroužku doporučujeme doprovod rodičů.

Zápisné se hradí jednorázově nejpozději do 31. 10. v LUNĚ nebo bezhotovostně na účet číslo 35−7957150277/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku. Lze platit i pololetně – za I. pololetí do 31. 10. za II. pololetí do 28. 2.

Přihláška do zájmového kroužku, kurzu je závazný povinný dokument, ze kterého plyne právní povinnost.

Pokud se člen kroužku nemůže schůzky zúčastnit, je nutná omluva zákonného zástupce (písemná, telefonická).

Pokud člen přestane bez závažného důvodu do kroužku docházet, nemá nárok na vrácení zápisného. Ze závažných důvodů lze na základě písemné žádosti vrátit část zápisného.

Je-li počet schůzek nebo lekcí výrazně snížen zaviněním provozovatele, je možné písemně požádat o vrácení části zápisného.

V době školních prázdnin se schůzky zájmových kroužků nekonají.