Informace ke kroužkům

Pravidla pro kroužky

Kroužky mohou navštěvovat zájemci všeho věku, nabízíme aktivity pro předškolní děti, žáky základních a středních škol, studenty VOŠ a VŠ a dospělé. Do kroužků je možné se přihlásit i v průběhu celého školního roku.

Podmínkou úspěšného přihlášení do zájmového kroužku je odevzdání řádně vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení ceny kroužku. Pokud chcete přihlásit dítě do více kroužků, je nutné do každého kroužku vyplnit přihlášku.

Vyplněnou přihlášku do zájmového kroužku můžete zaslat poštou, odevzdat v LUNĚ PŘÍBOR do 30. 9. nebo na zahajovacích schůzkách. V případě nepřítomnosti pracovníků Luny, přihlášku vhoďte do schránky u dveří. Přihlášku musí podat i ti, kteří již v minulých letech nějaký kroužek v Luně navštěvovali.

Den a hodinu pravidelné schůzky se dozvíte na zahajovací schůzce. Otevření kroužků je podmíněno minimálním počtem členů; v případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo výběru. Na zahajovací schůzce kroužku doporučujeme doprovod rodičů.

Zápisné se hradí jednorázově nejpozději do 31. 10. v LUNĚ nebo bezhotovostně na účet číslo 35−7957150277/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku. Lze platit i pololetně – za I. pololetí do 31. 10. za II. pololetí do 28. 2.

Přihláška do zájmového kroužku, kurzu je závazný povinný dokument, ze kterého plyne právní povinnost.

Pokud se člen kroužku nemůže schůzky zúčastnit, je nutná omluva zákonného zástupce (písemná, telefonická).

Pokud člen přestane bez závažného důvodu do kroužku docházet, nemá nárok na vrácení zápisného. Ze závažných důvodů lze na základě písemné žádosti vrátit část zápisného.

Je-li počet schůzek nebo lekcí výrazně snížen zaviněním provozovatele, je možné písemně požádat o vrácení části zápisného.

V době školních prázdnin se schůzky zájmových kroužků nekonají.

Osobní údaje v přihlášce

Jelikož jsme školské zařízení zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vést evidenci dětí, tzv. školní matriku, podle § 28 odst. 1 a 3 školského zákona.

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti:

  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
  • údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno, popř. i údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno (pokud je tento údaj poskytnut),
  • označení školy, v níž se dítě vzdělává,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení.

Nakládání s těmito údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.