Informace ke kroužkům

Pravidla pro kroužky

Zájmové kroužky jsou určeny všem od 7 let (dětem i dospělým, není-li uvedeno jinak).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v Luně a nebo ji vhoďte do schránky u vstupních dveří, popř. ji zašlete poštou, a to nejpozději do 30. září 2017 a nebo ji odevzdejte na zahajovací schůzce kroužku.

Otevření kroužků je podmíněno minimálním počtem členů; v případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo výběru.

Zápisné se hradí jednorázově nejpozději do 31.10.2017 v LUNĚ nebo bezhotovostně na účet číslo 35−7957150277/0100. Lze platit i pololetně – za I. pololetí do 31.10.2017, za II. pololetí do 28.2.2018.

Pokud člen přestane bez závažného důvodu do kroužku docházet, nemá nárok na vrácení zápisného. Ze závažných důvodů lze na základě písemné žádosti vrátit část zápisného.

Je-li počet schůzek nebo lekcí výrazně snížen zaviněním provozovatele, je možné písemně požádat o vrácení části zápisného.

Osobní údaje v přihlášce

Jelikož jsme školské zařízení zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vést evidenci dětí, tzv. školní matriku, podle § 28 odst. 1 a 3 školského zákona.

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti:

  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
  • údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno, popř. i údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno (pokud je tento údaj poskytnut),
  • označení školy, v níž se dítě vzdělává,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení.

Nakládání s těmito údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Z činnosti kroužku KREATIV

Z činnosti kroužku KREATIV