Aktuální informace

Informace k letním táborům

Letošní letní tábory budou probíhat za přísných hygienických podmínek. Musí být důsledně dodržována pravidla osobní i provozní hygieny všech účastníků v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními.

V souvislosti s hygienicko-protiepidemickými opatřeními vydanými MZČR musí být při nástupu na tábor předložen lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vystavený v tomto roce a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte vyplněné a datované v den odjezdu.

Pokud bude u dítěte podezření na výskyt infekce COVID-19 budeme muset bezodkladně informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici a rodiče nebo zákonné zástupce dítěte, a to z důvodu zajištění jeho bezodkladného návratu do rodiny.

V případě potvrzení výskytu infekce COVID-19 bude tábor ukončen a budou plněna protiepidemická opatření uložená příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Pokud u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora se vyskytne infekčního onemocnění, mají rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte povinnost ohlásit onemocnění příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území byla akce pořádána.

Z důvodu zajištění ochrany zdraví dětí a pracovníků po dobu konání tábora nebudou povoleny návštěvy rodičů ani jiných osob.

Děti doporučujeme vybavit minimálně 2 rouškami a pro osobní potřebu malou desinfekci na ruce. Pro provoz tábora bude desinfekce zajištěna.

Vracení části úplaty zápisného

Vážení rodiče, vážení klienti,
rozhodli jsme vrátit Vám poměrnou část zápisného za neuskutečněnou činnost v kroužcích a kurzech v době přerušení činnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to za těchto podmínek:

  1. Poměrnou část zápisného vrátíme u kroužků a kurzů, které neobnovily činnost od 11. května 2020.
  2. Výše vracené poměrné části zápisného je stanovena ve výši 1/3 ročního zápisného.
  3. Vrácení provedeme na základě podepsané písemné žádosti podané nejpozději do 31. srpna 2020 bezhotovostně na bankovní účet.

Žádosti, s ohledem na hygienická omezení, vhazujte do schránky umístěné u vchodu do budovy nebo zasílejte e-mailem na adresu luna@lunapribor.cz. Při zaslání žádosti emailem je nutné žádost vytisknout, podepsat a naskenovanou nebo nafocenou (ve formátu PDF, JPG, PNG) ji připojit jako přílohu zprávy.

Připravujeme

Tvořivý tábor

• 24. – 28. srpna 2020 | pondělí – pátek
• v Luně a okolí

Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let.

Program: procházky po okolí, celodenní výlet, tvoření, hry, soutěže, zábava.

Cena: 1 500 Kč

Informace: Jaroslava Lupíková, tel. 604 188 186 nebo Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156